Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 123bladmuziek.nl (hierna: 123pianomuziek.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 78200385 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://123pianomuziek.nl/ .

1.2 Door een bestelling bij 123pianomuziek.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van 123pianomuziek.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door 123pianomuziek.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 123pianomuziek.nl zijn vrijblijvend. 123pianomuziek.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als 123pianomuziek.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. 123pianomuziek.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van 123pianomuziek.nl.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door 123pianomuziek.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als 123pianomuziek.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar 123pianomuziek.nl behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft 123pianomuziek.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door 123pianomuziek.nl, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bladmuziekplus.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door 123pianomuziek.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door 123pianomuziek.nl geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 123pianomuziek.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan 123pianomuziek.nl te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft 123pianomuziek.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan 123pianomuziek.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door 123pianomuziek.nl terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 123pianomuziek.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en 123pianomuziek.nl, dan wel tussen 123pianomuziek.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 123pianomuziek.nl.

Artikel 9. Garantie

123pianomuziek.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat 123pianomuziek.nl deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 123pianomuziek.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door 123pianomuziek.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 123pianomuziek.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan 123pianomuziek.nl toekomende rechten, heeft 123pianomuziek.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Neem dan contact op met onze info@bladmuziekplus.nl.

Ruim assortiment

Ruim 20.000 artikelen

Retourgarantie

binnen 30 dagen

Veilig betalengarantie

met Ideal en Paypal

Gratis Verzenden

vanaf 30 euro

0342-419197

chat